Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Chương 1: Châu âu và Bắc Mỹ từ sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

HS học về:

Các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.

Đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Pháp, Mỹ.

2. Năng lực

Năng lực chung:

Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo

nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.

Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV.

Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.

Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic,

sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

Năng lực riêng:

Năng lực tìm hiểu lịch sử: khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử

(1.1 – 1.11) dưới sự hướng dẫn của GV để nhận thực những vấn đề cơ bản của bài học.

Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử:

Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu

từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.

Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách

mạng tư sản.

Nêu được một số đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Pháp,

Mỹ.

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức về “các cuộc cách mạng tư sản

ở châu Âu và Bắc Mỹ” để:

Tìm kiếm thông tin và xác định một số quốc gia hiện nay theo thể chế quân chủ lập hiến.

Lựa chọn, sưu tầm các tư liệu từ nhiều nguồn (sách, internet) để viết tiểu sử của một số

nhân vật lịch sử nổi bật trong các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Pháp, Mỹ như:

G. Oa-sinh-tơn, T. Giép-phép-xơn, M. Rô-be-sp

pdf 19 trang Thu Lụa 30/12/2023 340
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Chương 1: Châu âu và Bắc Mỹ từ sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Chương 1: Châu âu và Bắc Mỹ từ sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Chương 1: Châu âu và Bắc Mỹ từ sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ
Ngày soạn://
Ngày dạy://
CHƯƠNG 1: CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
BÀI 1: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
HS học về:
Các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII ở châu Âu và Bắc Mỹ.
Nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.
Đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Pháp, Mỹ.
2. Năng lực
Năng lực chung:
Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo
nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV.
Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic,
sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng:
Năng lực tìm hiểu lịch sử: khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử
(1.1 – 1.11) dưới sự hướng dẫn của GV để nhận thực những vấn đề cơ bản của bài học.
Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử:
Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu
từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.
Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách
mạng tư sản.
Nêu được một số đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Pháp,
Mỹ.
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức về “các cuộc cách mạng tư sản
ở châu Âu và Bắc Mỹ” để:
Tìm kiếm thông tin và xác định một số quốc gia hiện nay theo thể chế quân chủ lập hiến.
Lựa chọn, sưu tầm các tư liệu từ nhiều nguồn (sách, internet) để viết tiểu sử của một số
nhân vật lịch sử nổi bật trong các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Pháp, Mỹ như:
G. Oa-sinh-tơn, T. Giép-phép-xơn, M. Rô-be-spie.
3. Phẩm chất
Chăm chỉ: đọc, sưu tầm thông tin, hình ảnh, tư liệu về các cuộc cách mạng tư sản để mở
rộng và nâng cao nhận thức.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
Giáo án, SHS, SGV, SBT Lịch sử và Địa lí 8 – phần Lịch sử.
Lược đồ, hình ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
SHS Lịch sử và Địa lí 8.
Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm có liên quan đến nội dung bài học và dụng cụ học tập theo
yêu cầu của GV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú học bài
mới.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai hiểu biết hơn?, HS trả lời một số câu hỏi trắc
nghiệm về sự kiện, hình ảnh liên quan đến nước Anh, Mỹ, Pháp (quốc vương đang cai trị nước
Anh, ngày quốc khánh của Mỹ, ngày quốc khánh của Pháp, quốc kì của Pháp, chân dung nhân
vật lịch sử).
c. Sản phẩm: HS chọn đáp án đúng cho các câu hỏi trắc nghiệm và chuẩn kiến thức của GV.
d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS cả lớp thành 4 đội chơi, tổ chức nhanh cho HS chơi trò chơi Ai hiểu biết hơn.
- GV phổ biến luật chơi: GV lần lượt đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm về sự kiện, hình ảnh liên
quan đến nước Anh, Pháp, Mỹ. Các đội chơi xung phong giành quyền trả lời câu hỏi. Đội nào
trả lời đúng và nhanh nhất, đội đó là người chiến thắng.
- GV lần lượt đọc các câu hỏi:
Câu 1: Quốc vương đang cai trị nước Anh là:
A. Henry II.
B. Vua Charles III.
C. Edward I Longshanks.
D. John.
Câu 2: Ngày Quốc khánh của Mỹ là:
A. Ngày 4/7.
B. Ngày 2/9.
C. Ngày 1/10.
D. Ngày 26/1.
Câu 3: Đâu là quốc kì của Pháp?
A. B.
C. D.
Câu 4: Ngày Quốc khánh của Pháp là:
A. Ngày 1/8.
B. Ngày 14/7.
C. Ngày 30/5.
D. Ngày 28/1.
Câu 5: Hình ảnh dưới đây nói về nhân vật lịch sử nào?
A. Vua Sác-lơ II.
B. Vua Guy-li-am I.
C. Vua Sác-lơ I.
D. Vua Hen-ry V.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS các đội chơi nghe GV đọc câu hỏi, thảo luận nhanh và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện các đội chơi xung phong trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu các đội chơi khác lắng nghe câu trả lời của đội bạn, nêu đáp án khác (nếu có)
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án.
Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B A A B C
- GV tuyên bố đội thắng cuộc.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Giữa thế kỉ XVI, nền quân chủ châu Âu đối mặt với nhiều thách
thức: sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa; nhu cầu khẳng định vị thế chính trị của giai ấp
tư sản; những tư tưởng tự do của trào lưu Khai sáng. Trong bối cảnh đó, cuộc cách mạng tư
sản đầu tiên đã nổ ra ở Nê-đéc-lan (Nederland). Sau Nê-đéc-lan, cách mạng diễn ra ở Anh,
Mỹ, Pháp trong các thế kỉ XVII – XVIII. Vậy, nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc cách mạng?
Đặc điểm và ý nghĩa của các cuộc cách mạng đó là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu
trong bài học ngày hôm nay – Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Cách mạng tư sản Anh
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Xác định được địa điểm và nguyên nhân diễn ra cuộc Cách mạng tư sản Anh.
- Nêu được kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm của cuộc Cách mạng tư sản Anh.
b. Nội dung:
- Nguyên nhân: GV dẫn dắt, hướng dẫn HS trả lời câu hỏi
+ Xác định trên lược đồ 1.1 địa điểm diễn ra cuộc Cách mạng tư sản Anh.
+ Dựa vào thông tin trong bài và tư liệu 1.2, em hãy trình bày những nguyên nhân chính dẫn
đến cuộc Cách mạng tư sản Anh.
- Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm: GV dẫn dắt, hướng dẫn HS trả lời câu hỏi
+ Cách mạng tư sản Anh đã đạt được những kết quả gì? Theo em sự khác biệt cơ bản giữa
hình thức quân chủ chuyên chế và quân chủ lập hiến là gì?
+ Nêu những nét chính về ý nghĩa, tính chất và đặc điểm của Cách mạng tư sản Anh.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về cuộc Cách mạng tư sản Anh và chuẩn kiến thức của GV.
d. Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Nhiệm vụ 1: Xác định địa điểm và nguyên nhân
cách mạng
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, quan sát, khai
thác Lược đồ 1.1 SHS tr.8 và trả lời câu hỏi: Xác
định trên lược đồ 1.1 địa điểm diễn ra cuộc Cách
mạng tư sản Anh.
- GV hướng dẫn HS khai thác Hình 1.2 SHS tr.8,
phân tích: Tại sao sự kiện Vua Sác-lơ I tại Nghị viện
Anh vào ngày 4/1/1642 là một dấu mốc quan trọng
dẫn đến cách mạng bùng nổ?
(Gợi ý: Xung đột giữa vua và Nghị viện, nhà vua
công khai đe dọa Nghị viện bằng vũ lực, hai bên
không thể thỏa hiệp).
- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, đọc thông tin mục
1.a, kết hợp khai thác Hình 1.2 SHS tr.9 và trả lời
câu hỏi: Xác định các nguyên nhân dẫn đến cuộc
Cách mạng tư sản Anh.
+ GV hướng dẫn HS phân tích nguyên nhân dẫn đến
cuộc Cách mạng tư sản Anh trên các phương diện:
● Nguyên nhân sâu xa.
● Nguyên nhân trực tiếp.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học
tập
- HS đọc thông tin SHS, kết hợp khai thác Hình 1.1 –
1.3 để tìm hiểu về địa điểm, nguyên nhân dẫn đến
cuộc Cách mạng tư sản Anh.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
1. Cách mạng tư sản Anh
1.1. Địa điểm và nguyên nhân cách
mạng
- Địa điểm diễn ra cuộc Cách mạng
tư sản Anh:
+ Châu Âu – khu vực Tây Âu với ba
nước Anh, Pháp, Hà Lan.
+ Bắc Mỹ nơi có 13 thuộc địa.
- Các nguyên nhân dẫn đến cuộc
Cách mạng tư sản Anh:
+ Nguyên nhân sâu xa:
● Sự phát triển kinh tế dẫn đến nhu
cầu về quyền lực chính trị: Nền kinh
tế tư bản chủ nghĩa ở Anh phát triển,
dẫn đến sự xuất hiện của tầng lớp tư
sản – quý tộc mới => Có thế lực về
kinh tế, tầng lớp này xuất hiện nhu
cầu được khẳng định về quyền lực
chính trị (biểu hiện qua quyền lực
của Nghị viện).
● Nhu cầu tôn trọng truyền thống
trong sinh hoạt chính trị tại nước
Anh: truyền thống tôn trọng nhau
giữa quốc vương và Nghị viện trong
sinh hoạt chính trị tại nước Anh được
thiết lập từ TK XIII. Các vua dòng
xtiu-ớt đã cai trị chuyên chế. => Bất
ổn về chính trị.
+ Nguyên nhân trực tiếp: Nghị viện từ
chối yêu cầu tăng thuế của vua Sác-
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày lần lượt các nội
dung sau:
+ Địa điểm diễn ra cuộc Cách mạng tư sản Anh.
+ Các nguyên nhân dẫn đến cuộc Cách mạng tư sản
Anh.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nêu ý kiến bổ
sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
- GV chuyển sang nhiệm vụ mới.
Nhiệm vụ 2: Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc
điểm
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, khai thác
Hình 1.3 SHS tr.9, xác định thời điểm và sự kiện kết
thúc cách mạng.
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi:
+ Cách mạng tư sản Anh đã đạt được những kết quả
gì?
+ Theo em, sự khác biệt cơ bản giữa hình thức quân
chủ chuyên chế và quân chủ lập hiến là gì?
=> GV hướng dẫn HS khai thác thêm thông tin mục
Em có biết SHS tr.10, xác định quyền lực của nhà
vua, vai trò của Nghị viện trong chính thể quân chủ
chuyên chế và chế độ quân chủ lập hiến.
(Quốc vương không thể cai trị chuyên chế. Nghị
viện, nơi tầng lớp tư sản – quý tộc mới có vai trò
quan trọng, được khẳng định quyền lực).
- GV mở rộng kiến thức, yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
Kết quả của cuộc cách mạng có đem đến quyền lợi
lơ I và thông qua luật hạn chế quyền
lực của nhà vua.
1.2. Kết quả, ý nghĩa, tính chất và
đặc điểm
- Kết quả: Chính quyền quân chủ lập
hiến được xác lập tại nước Anh thay
cho chế độ quân chủ chuyên chế.
cho đa số nhân dân không?
- GV hướng dẫn HS khai thác thông tin mục 1b SHS
tr.10 và trả lời câu hỏi: Nêu những nét chính về ý
nghĩa, tính chất và đặc điểm của Cách mạng tư sản
Anh.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học
tập
- HS làm việc cá nhân, cặp đôi, đọc thông tin mục
1b, kết hợp khai thác Hình 1.3 SHS tr.9 để tìm hiểu
về kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm của cuộc
Cách mạng tư sản Anh.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày lần lượt về các
nội dung sau:
+ Kết quả của cuộc Cách mạng tư sản Anh.
+ Sự khác biệt cơ bản giữa hình thức quân chủ
chuyên chế và quân chủ lập hiến.
+ Những nét chính về ý nghĩa, tính chất và đặc điểm
của Cách mạng tư sản Anh.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nêu ý kiến bổ
sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
- GV chuyển sang nhiệm vụ mới.
- Ý nghĩa: mở đường cho nền kinh tế
tư bản ở nước Anh phát triển, chấm
dứt nền cai trị chuyên chế.
- Tính chất: cuộc cách mạng tư sản
(đáp ứng nhu cầu, quyền lợi của giai
cấp tư sản).
- Đặc điểm: cuộc cách mạng tư sản
diễn ra dưới hình thức nội chiến.
Hoạt động 2. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Xác định được địa điểm, nguyên nhân diễn ra cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc
địa ở Bắc Mỹ.
- Nêu được kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13
thuộc địa ở Bắc Mỹ.
b. Nội dung:
- Nguyên nhân: GV dẫn dắt, hướng dẫn HS trả lời câu hỏi
+ Xác định trên lược đồ 1.4 địa điểm diễn ra cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa
Anh ở Bắc Mỹ.
+ Tại sao nhân dân thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ quyết định tiến hành cuộc Chiến tranh giành độc
lập? Theo em, xung đột quan trọng nhất giữa đế quốc Anh và nhân dân các thuộc địa Anh  ... ập
- GV hướng dẫn HS quan sát và khai thác Hình 1.1
SHS tr.8 để xác định địa điểm diễn ra cuộc Cách
mạng tư sản Pháp.
3. Cách mạng tư sản Pháp
3.1. Nguyên nhân diễn ra cuộc
Cách mạng tư sản Pháp
Nguyên nhân dẫn đến cuộc Cách
mạng tư sản Pháp:
- Tình hình nông nghiệp: lạc hậu, nạn
mất mùa, đói kém thường xuyên xảy
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm đôi, đọc thông
tin mục 3a, kết hợp khai thác Hình 1.8 SHS tr.12, 13
và trả lời câu hỏi: Em hãy xác định các nguyên nhân
dẫn đến Cách mạng tư sản Pháp.
=> GV hướng dẫn HS nội dung thảo luận:
+ Hình 1.8: mâu thuẫn giữa các đẳng cấp trong xã
hội Pháp trước cách mạng, đặc biệt là gánh nặng
của người nông dân.
+ Xác định các nguyên nhân dẫn đến Cách mạng
Pháp bùng nổ: tình hình nông nghiệp; tình hình công
nghiệp, thương nghiệp; mâu thuẫn xã hội.
- GV hướng dẫn HS tiếp tục khai thác Hình 1.9, 1.11
và cho biết: Theo em, Cách mạng tư sản Pháp cần
phải giải quyết những vấn đề gì?
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học
tập
- HS đọc thông tin mục 3a, kết hợp khai thác Hình
1.8, 1.9, 1.11 để tìm hiểu về nguyên nhân diễn ra
cuộc Cách mạng tư sản Pháp và những vấn đề cuộc
cách mạng cần phải giải quyết.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày lần lượt các nội
dung sau:
+ Các nguyên nhân dẫn đến Cách mạng tư sản
Pháp.
+ Những vấn đề Cách mạng tư sản Pháp cần giải
quyết.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu
ý kiến bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
ra.
- Tình hình công nghiệp, thương
nghiệp:
+ Phát triển nhưng bị cản trở bởi
chính sách thuế của nhà vua.
+ Tiền tệ và đơn vị đo lường không
thống nhất, ngân sách thâm hụt.
- Mâu thuẫn xã hội: đẳng cấp thứ ba
bất bình với chính sách của nhà vua
và hai đẳng cấp trên.
- Cách thức giải quyết mâu thuẫn
kinh tế, xã hội của vua Lu-i XVI: triệu
tập Hội nghị ba đẳng cấp về tăng
thuế cũ, đặt ra thuế mới => Hội nghị
giải tán vì sự tranh cãi giữa các đẳng
cấp.
=> Ngày 14/7/1789, cách mạng Pháp
bùng nổ.
- GV chuyển sang nhiệm vụ mới.
Nhiệm vụ 2: Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc
điểm
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS làm việc cặp đôi, đọc thông tin
mục 3b, kết hợp khai thác Hình 1.10 SHS tr.13, 14
và trả lời câu hỏi: Em hãy trình bày kết quả, ý nghĩa,
tính chất và đặc điểm của Cách mạng tư sản Pháp.
=> GV hướng dẫn HS khai thác các mốc thơi gian
và những sự kiện quan trọng của cuộc cách mạng.
- GV tổ chức cho HS thảo luận và trả lời câu hỏi:
Theo Lê-nin: Cách mạng Pháp xứng đáng là một
cuộc đại cách mạng. Em có đồng ý với nhận xét này
không? Vì sao?
=> GV hướng dẫn HS tranh luận theo hai quan
điểm, so sánh:
+ Xác định kết quả của cách mạng có giải quyết
được các vấn đề đặt ra trước khi cách mạng bùng
nổ hay không?
+ So sánh kết quả của 3 cuộc cách mạng với nhau.
(1) Mức độ tồn tại của nền quân chủ sau cách mạng;
(2) Mức độ phát triển của nền kinh tế tư bản chủ
nghĩa sau cách mạng.
(Gợi ý: Cả 3 cuộc cách mạng đều là đại cách mạng).
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học
tập
- HS làm việc cặp đôi, nhóm, đọc thông tin mục 3b,
kết hợp khai thác Hình 1.10 SHS tr.13, 14, tư liệu để
tìm hiểu về kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm
của cuộc Cách mạng tư sản Pháp.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
3.2. Kết quả, ý nghĩa, tính chất và
đặc điểm
- Kết quả:
+ Xoá bỏ chế độ quân chủ chuyên
chế, thành lập nền cộng hoà (sự kiện
tháng 9 - 1792).
+ Bảo vệ được thành quả cách mạng
(sự kiện tháng 7 - 1793)
- Ý nghĩa:
+ Khẳng định các quyền tự do dân
chủ của công dân (sự kiện tháng 8 -
1789).
- GV mời đại diện một số HS trình bày lần lượt các
nội dung sau:
+ Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm của cuộc
Cách mạng tư sản Pháp.
+ Quan điểm cá nhân về nhận định của Lê-nin.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu
ý kiến bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
học tập
GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
+ Mở đường cho kinh tế tư bản chủ
nghĩa ở nước Pháp phát triển.
+ Ảnh hưởng lớn đến tiến trình lịch
sử châu Âu suốt thế kỉ XIX.
- Tính chất: cuộc cách mạng tư sản
(đáp ứng nhu cầu, quyền lợi của giai
cấp tư sản, do giai cấp tư sản lãnh
đạo);
- Đặc điểm: cuộc cách mạng tư sản
diễn ra dưới hình thức nội chiến và
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố kiến thức đã học về các cuộc cách mạng tư
sản ở châu Âu và Bắc Mỹ.
b. Nội dung:
- GV trình chiếu một số câu hỏi trắc nghiệm; HS vận dụng kiến thức đã học trả lời nhanh.
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi bài tập 1 – phần Luyện tập SHS tr.15.
c. Sản phẩm: Đáp án của HS và chuẩn kiến thức của GV.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS cả lớp thành 2 đội.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh hơn. Các đội thi đua nhau trả lời các câu hỏi trắc
nghiệm được trình chiếu trên bảng lớp. Đội nào có nhiều câu trả lời đúng và nhanh nhất, đội đó
là người chiến thắng.
- GV lần lượt trình chiếu từng câu hỏi:
Câu 1: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở
Bắc Mỹ là gì?
a. Giải phóng Bắc Mỹ khỏi sự thống trị của thực dân Anh.
b. Đưa đến sự ra đời một nhà nước mới ở Tây bán cầu.
c, Có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Mĩ phát
triển.
d, Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống phong kiến ở Châu Âu và giành độc lập ở Mĩ La-tinh.
Câu 2: Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ thuộc khu vực nào?
a. Ven bờ Đại Tây Dương.
b. Ven bờ Thái Bình Dương.
c. Khu vực Ngũ Hồ.
d. Ven bờ Bắc Băng Dương.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS các đội suy nghĩ nhanh, dựa vào kiến thức đã học để đưa ra đáp án.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời các đội xung phong đưa ra đáp án.
- GV mời các đội nhận xét câu trả lời của đội bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, chốt đáp án và tuyên bố đội thắng cuộc.
Câu 1 2 3
Đáp án C A C
- GV chuyển sang nội dung mới.
Nhiệm vụ 2: Trả lời câu hỏi bài tập phần Luyện tập SHS tr.15
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS cả lớp thành 4 nhóm.
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: Hoàn thành nội dung của các cuộc cách mạng tư sử tiêu
biểu ở Anh, Mỹ, Pháp theo mẫu dưới đây
Tiêu chí
Cách mạng tư sản
Anh (1642 – 1689)
Chiến tranh giành độc
lập của 13 thuộc địa Anh
ở Bắc Mỹ (1773 – 1783)
Cách mạng tư sản
Pháp (1789 – 1794)
Nguyên nhân
Kết quả
Đặc điểm,
tính chất
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo nhóm, vận dụng kiến thức đã học về các cuộc cách mạng tư sản ở châu
Âu và Bắc Mỹ để hoàn thành bảng nội dung của các cuộc cách mạng tư sử tiêu biểu ở Anh,
Mỹ, Pháp.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- GV yêu cầu các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
Tiêu chí
Cách mạng tư sản
Anh (1642 – 1689)
Chiến tranh giành độc
lập của 13 thuộc địa
Anh ở Bắc Mỹ (1773 –
1783)
Cách mạng tư sản
Pháp (1789 – 1794)
Nguyên nhân - Mâu thuẫn giữa giai
cấp tư sản với chế độ
quân chủ chuyên chế
về kinh tế, chính trị.
- Nghị viện từ chối yêu
cầu tăng thuế của vua
Mâu thuẫn giữa nhu cầu
phát triển tự do nền kinh
tế tư bản chủ nghĩa của
nhân dân thuộc địa và
các đạo luật cản trở, các
sắc thuế hà khắc của vua
Anh.
- Mâu thuẫn giữa nhân
dân với chế độ quân
chủ chuyên chế, trật tự
đẳng cấp.
- Vua Lu-i XVI dùng
quân đội để giải tán
Sác-lơ I và thông qua
luật hạn chế quyền lực
của nhà vua.
Quốc hội lập hiến
(được lập ra sau Hội
nghị ba đẳng cấp tháng
5 - 1789).
Kết quả
- Về chính trị: chính
thể
quân chủ lập hiến
được xác lập tại nước
Anh.
- Về kinh tế: mở
đường cho chủ nghĩa
tư bản phát triển ở
nước Anh.
- Về chính trị: Tuyên ngôn
Độc lập xác định quyền
con người và quyền độc
lập của các thuộc địa; một
quốc gia
mới ra đời.
- Về kinh tế: nền kinh tế
tư bản chủ nghĩa phát
triển.
- Về chính trị: xoá bỏ
chế
độ quân chủ chuyên
chế; khẳng định các
quyền tự do dân chủ
của công dân.
- Về kinh tế: nền kinh tế
tư bản chủ nghĩa ở
nước Pháp phát triển.
Đặc điểm,
tính chất
Cách mạng tư sản
diễn ra dưới hình thức
nội chiến.
Cách mạng tư sản diễn ra
dưới hình thức chiến
tranh giành độc lập.
Cách mạng tư sản diễn
ra dưới hình thức nội
chiến và chiến tranh
bảo vệ Tổ quốc.
- GV chuyển sang nội dung mới.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a, Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Củng cố kiến thức đã học.
- Liên hệ, vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
b. Nội dung: GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 2, 3 phần Vận dụng SHS tr.15.
c. Sản phẩm: Tư liệu, thông tin HS sưu tầm.
d Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Bài tập 2 (SHS tr.15)
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV nêu nhiệm vụ: Tìm kiếm thông tin internet, hãy liệt kê một số quốc gia hiện nay theo thể
chế quân chủ lập hiến.
- GV hướng dẫn HS xác định các đặc điểm của chính thể quân chủ lập hiến.
- GV hướng dẫn HS kiếm thông tin từ sách, internet,... để thực hiện yêu cầu.
- GV cung cấp từ khoá: quân chủ lập hiến, constitutional monarchy.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS sưu tầm tài liệu theo sự hướng dẫn của GV.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
HS báo cáo sản phẩm vào tiết học sau.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV chuyển sang nhiệm vụ mới.
Nhiệm vụ 2: Bài tập 3 (SHS tr.15)
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu nhiệm vụ: Dựa vào những thông tin sưu tầm từ sách, báo, internet, hãy viết tiểu sử
(khoảng 10 dòng) của các nhân vật lịch sử sau: G. Oa-sinh-tơn, T. Giép-phép-xơn, M. Rô-be-
spie.
- GV hướng dẫn HS sử dụng internet để tìm thông tin, phác thảo ý tưởng để thực hiện yêu cầu.
Với mỗi nhân vật, đoạn văn tiểu sử cần có các thông tin sau:
+ Họ tên đầy đủ, năm sinh - năm mất, quê hương.
+ Quá trình trưởng thành (nhân tố quan trọng tác động đến quá trình trưởng thành, góp phần
ảnh hưởng đến sự nghiệp của nhân vật lịch sử).
+ Nét nổi bật trong sự nghiệp của nhân vật lịch sử.
+ Đánh giá, nhận xét của HS về sự nghiệp của nhân vật lịch sử.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS sưu tầm tài liệu để viết bài tiểu sử về các nhân vật lịch sử theo sự hướng dẫn của GV.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
HS báo cáo sản phẩm vào tiết học sau.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV kết thúc bài học.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại kiến thức đã học:
+ Các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII ở châu Âu và Bắc Mỹ.
+ Nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.
+ Đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Pháp, Mỹ.
- Hoàn thành bài tập 2, 3 - phần Vận dụng SHS tr.15.
- Làm bài tập Bài 1 – SBT Lịch sử và Địa lí 8, phần Lịch sử.
- Đọc và tìm hiểu trước nội dung Bài 2: Cách mạng công nghiệp.

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_lich_su_7_chan_troi_sang_tao_chuong_1_chau_au_va_bac.pdf