Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 9: Bài trình chiếu của em

Bài 9: Bài trình chiếu của em

(2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

2. Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

3. Năng lực Tin học:

• Nld:

- Tạo được tệp trình chiếu đơn giản (khoảng 4 trang) có chữ hoa, chữ thường, hình ảnh minh họa và dấu đầu dòng.

- Thực hiện được thành thạo việc kích hoạt và thoát khỏi phần mềm trình chiếu.

- Lưu được tệp trình chiếu vào đúng thư mục theo yêu cầu.

II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Khởi động (5 phút):

a) Mục tiêu: Ôn lại kiến thức đã học ở lớp 3, tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.

b) Cách thức thực hiện:

 

docx 8 trang Thu Lụa 29/12/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 9: Bài trình chiếu của em", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 9: Bài trình chiếu của em

Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 9: Bài trình chiếu của em
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC
Bài 9: Bài trình chiếu của em
(2 tiết)
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Năng lực Tin học:
Nld:
Tạo được tệp trình chiếu đơn giản (khoảng 4 trang) có chữ hoa, chữ thường, hình ảnh minh họa và dấu đầu dòng.
Thực hiện được thành thạo việc kích hoạt và thoát khỏi phần mềm trình chiếu.
Lưu được tệp trình chiếu vào đúng thư mục theo yêu cầu.
PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động (5 phút): 
a) Mục tiêu: Ôn lại kiến thức đã học ở lớp 3, tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.
b) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV trình chiếu bài trình gồm 4 trang, đặt vấn đề:
+Bài trình chiếu có mấy trang chiếu?
+ Nội dung trang chiếu đầu tiên là gì? Nội dung các trang chiếu còn lại là gì?
+Theo em, cần làm thế nào để tạo bài trình chiếu này?
- GV nhận xét, dẫn dắt dắt vào phần Khám phá
- GV ghi bảng, yêu cầu HS xác định mục tiêu.
- HS suy nghĩ và trả lời
- HS nhận xét
- HS ghi bài vào vở.
Khám phá:
2.1. Tạo bài trình chiếu đơn giản (15 phút):
a) Mục tiêu: 
- Biết bài trình chiếu thường có nhiều trang, trang đầu tiên là trang tiêu đề; các trang sau là trang nội dung.
- Biết bố cục thường gặp của trang tiêu đề, trang nội dung.
- Ôn tập các kiến đã học: nhập văn bản, chèn hình ảnh vào trang chiếu; di chuyển, thay đổi kích thước hình ảnh, khung văn bản trong trang chiếu; thêm trang chiếu mới.
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS nhận biết bố cục trang tiêu đề, trang nội dung; ôn tập kiến thức: nhập văn bản, chèn hình ảnh vào trang chiếu; di chuyển, thay đổi kích thước hình ảnh, khung văn bản trong trang chiếu; thêm trang chiếu mới.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS 
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
a) Tạo trang tiêu đề
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 2 trong SGK trang 42 và trả lời câu hỏi:
+ Bố cục của trang tiêu đề gồm những gì?
+ Nội dung cần nhập mỗi khung văn bản là gì?
+ Nêu các bước nhập văn bản vào trang chiếu.
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- Yêu cầu HS thực hiện nhập nội dung trang tiêu đề
– GV nhận xét, tuyên dương.
b) Tạo trang nội dung
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 3, 4 trong SGK trang 43 và trả lời câu hỏi:
+ Để thêm trang trình chiếu mới, em thực hiện thao tác nào?
+ Bố cục của trang nội dung gồm những gì?
+ Nội dung cần nhập mỗi khung văn bản là gì?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV yêu cầu HS thực hành: thêm trang trình chiếu nội dung, nhập nội dung trang 2
c) Chèn hình ảnh vào trang chiếu
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 5 trong SGK trang 43 và trả lời câu hỏi:
+ Nêu và thực hiện các bước chèn hình ảnh; thay đổi kích thước, di chuyển hình ảnh, khung văn bản để tạo trang chiếu như Hình 5.
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV yêu cầu HS thực hành: thêm trang trình chiếu nội dung, nhập nội dung trang 2
- GV nêu yêu cầu 1, 2, 3, 4 trong SGK trang 44:
1.Em hãy nêu các việc cần thực hiện để:
a) Thêm trang nội dung
b) Nhập văn bản vào khung văn bản trên trang chiếu
2. Sắp xếp theo thứ tự đúng để chèn hình ảnh vào trang chiếu: A, C, B, E, D
3. Sắp xếp theo thứ tự đúng để thực hiện thay đổi kích thước hình ảnh: C, B, A
4. Em hãy nêu các bước thực hiện thay đổi kích thước, di chuyển khung văn bản
-Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS thảo luận nhóm
- HS trả lời câu hỏi
- HS đại diện thực hiện trên máy chủ
- HS nhận xét
- HS trả lời
- HS thảo luận nhóm
- HS trả lời câu hỏi
- HS nhận xét
-HS thực hành minh họa: tạo trang trình chiếu, nhập nội dung trang 2
- HS thảo luận nhóm
- Nhóm đại diện trả lời câu hỏi
- HS nhận xét
- HS thực hành chèn hình, thay đổi kích thước, di chuyển hình trên máy chủ.
HS thảo luận nhóm đôi
HS trả lời
HS nhận xét
-HS đọc ghi nhớ
2.2. Thay đổi dấu đầu dòng (5 phút):
a) Mục tiêu: 
- Biết cách thực hiện thay đổi dấu đầu dòng trên trang chiếu
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS tìm hiểu cách thực hiện thay đổi dấu đầu dòng trên trang chiếu
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về cách thực hiện thay đổi dấu đầu dòng trên trang chiếu
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 6 trong SGK trang 45 và tìm hiểu cách thay đổi dấu đầu dòng
+ Hãy nêu các bước thay đổi dấu dòng.
- Yêu cầu nhóm đại diện thực hành trước máy chủ
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS tìm hiểu
- Nhóm đại diện thực hiện trên máy chủ
- HS nhận xét
-HS đọc ghi nhớ
2.3. Kích hoạt phần mềm trình chiếu (5 phút):
a) Mục tiêu: 
- Nêu được ba cách kích hoạt phần mềm Powerpoint
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS tìm hiểu 3 cách kích hoạt phần mềm Powerpoint
c) Sản phẩm học tập: HS biết nêu và thực hành được thao tác kích hoạt phần mềm Powerpoint bằng 3 cách khác nhau.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV cho HS nhắc lại cách kích hoạt phần mềm Powerpoint đã học ở lớp 3 (nháy đúp chuột)
a) Kích hoạt bằng biểu tượng trên thanh tác vụ
- HS đọc thông tin, quan sát Hình 7 trong SGK trang 46 và khởi động bằng biểu tượng trên thanh tác vụ trên máy nhóm
- Yêu cầu nhóm đại diện thực hành trước máy chủ
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
b) Tìm và kích hoạt phần mềm Powerpoint trong máy tính
- HS đọc thông tin, quan sát Hình 8 trong SGK trang 46 và kích hoạt phần mềm Powerpoint 2016 trên máy nhóm
- Yêu cầu nhóm đại diện thực hành trước máy chủ
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS tìm hiểu và thực hiện trên máy nhóm
- Nhóm đại diện thực hiện trên máy chủ
- HS nhận xét
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS tìm hiểu và thực hiện trên máy nhóm
- Nhóm đại diện thực hiện trên máy chủ
- HS nhận xét
-HS đọc ghi nhớ
2.4. Thoát khỏi phần mềm trình chiếu (5 phút):
a) Mục tiêu: 
- Biết thoát khỏi phần mềm Powerpoint bằng cách nháy phải chuột vào biểu tượng phần mềm Powerpoint trên thanh tác vụ, nút lệnh Close hoặc gõ tổ hợp phím Alt + F4.
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS tìm hiểu cách thoát khỏi phần mềm
c) Sản phẩm học tập: HS biết nêu và thực hành thoát khỏi phần mềm
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV cho HS nhắc lại cách thoát khỏi phần mềm Powerpoint đã học ở lớp 3 (nháy vào nút lệnh Close)
- HS đọc thông tin trang 46 và thoát khỏi phần mềm bằng tổ hợp phím Alt + F4
- Yêu cầu nhóm đại diện thực hành trước máy chủ
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS tìm hiểu và thực hiện trên máy nhóm
- Nhóm đại diện thực hiện trên máy chủ
- HS nhận xét
-HS đọc ghi nhớ
Luyện tập: 
. Bài tập (10 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về: kích hoạt và thoát khỏi phần mềm, thay đổi dấu đầu dòng.
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi 1, 2/ SGK trang 47
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS câu hỏi 1, 2/ SGK trang 47
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc để HS trả lời các câu hỏi 1, 2
+ Bài tập 1. HS thực hiện cá nhân: Hãy nêu 3 cách khởi động, 2 cách thoát khỏi phần mềm 
+Bài tập 2. HS thảo luận nhóm đôi: Sắp xếp thứ tự đúng thay đổi dấu đầu dòng: C, A, B, D
- GV nhận xét, tuyên dương.
- HS nhận nhiệm vụ.
- HS nêu 3 cách khởi động, 2 cách thoát khỏi phần mềm 
- HS trả lời câu hỏi
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
Thực hành (15 phút)
a) Mục tiêu: Thực hành các thao tác: khởi động phần mềm Word theo 3 cách, tạo bài trình chiếu theo yêu cầu
b) Nội dung hoạt động: HS thực hành các thao tác: khởi động phần mềm Word theo 3 cách, tạo bài trình chiếu theo yêu cầu
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành của HS.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc: HS thực hành theo yêu cầu 1, 2 SGK trang 47
- Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn.
- HS nhận nhiệm vụ, hỏi đáp nhanh (nếu có câu hỏi) để hiểu rõ yêu cầu của GV. 
- HS thực hành theo yêu cầu
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
- HS lắng nghe.
4. Vận dụng: (10 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức kỹ năng thực hành: tạo bài trình chiếu theo chủ đề tự chọn
b) Nội dung hoạt động: HS vận dụng kiến thức kỹ năng thực hành: tạo bài trình chiếu theo chủ đề tự chọn.
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành của HS
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc: 
+ Cùng nhóm lựa chọn chủ đề.
+ Tạo bài trình chiếu gồm 4 trang, có hình ảnh minh họa
+ Lưu bài trình chiếu
Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn, về nhà tiếp tục hoàn thiện nếu chưa hoàn thành.
- HS nhận nhiệm vụ và thực hành trên máy nhóm.
- HS thực hành theo yêu cầu
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
- HS lắng nghe.
DẶN DÒ
HS về xem lại bài, làm bài tập trên Quizizz và xem trước bài 10. Định dạng. tạo hiệu ứng cho trang chiếu
ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
PHỤ LỤC

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_tin_hoc_4_chan_troi_sang_tao_chu_de_e_ung_d.docx